Privacy verklaring

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u deze website gebruikt, om informatie vraagt, een dienst afneemt, of in de praktijk bent voor een behandeling vraagt Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk om persoonsgegevens. In deze verklaring leest u wat wij met uw gegevens doen. Onze praktijk voor fysiotherapie gaat op een vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgens het AVG certificaat van het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Op onze website wordt ons Privacy- en Cookie beleid ondersteund met een doorlink naar het KNGF certificaat AVG en Cookie policy.
Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, waaronder uw medische gegevens in verband met uw behandeling (uitvoering van de behandelovereenkomst).
Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

Waarvoor?

Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk gebruikt uw persoonsgegevens:

 • ten behoeve van (kennismakings)gesprekken en voor het maken van offertes
 • voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst die u met ons als patiënt heeft gesloten en het leveren van diensten, conform wettelijke regels en beroepsgeheim
 • voor het maken/wijzigen van afspraken en het bijhouden van uw medisch dossier (inclusief gezondheidsgegevens)
 • voor de financiële afhandeling van de behandeling, waaronder ook factoring en/of declaratie van de behandelingen die wij uitvoeren, conform wettelijke regels
 • voor marketingdoelen
 • om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en informatie over Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk. Bijvoorbeeld met e-mails, via whatsapp of andere social media
 • voor interne kwaliteitsbewaking en intern onderzoek, waaronder onderlinge intervisie

Welke gegevens verwerken wij?

Onder andere uw voor- en achternaam, (e-mail)adres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, naam (huis)arts en gezondheidsgegevens, BSN nummer en eventueel overlijdensdatum.
Voor het verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger.

Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:

 • dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst
 • er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging
 • er is een wettelijke verplichting
 • u geeft zelf toestemming. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld bij facturering door een factoringmaatschappij of via uw zorgverzekeraar, of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Leveranciers/derden

Als u als leverancier of derde met onze praktijk een contract afsluit en/of aan ons diensten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, uw contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en uw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat moet op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst WGBO). Ook houden we rekening met bewaartermijnen die andere wetgeving voorschrijft. Voor financiële gegevens, zoals betaalgegevens, geldt de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Beveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder beveiliging met minimaal gebruikersnaam en wachtwoord. Alle geautoriseerde medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zijn contractueel verplicht tot geheimhouding of zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op uw mobiele telefoon of laptop opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. In onze cookieverklaring leest u welke soort cookies worden gebruikt en voor welke doeleinden. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

U heeft het recht om
 • te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)
 • onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)
 • te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)
 • te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of u inderdaad de persoon bent die het verzoek doet.

U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

Wijzigingen

Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.

Onze contactgegevens/verwerkingsverantwoordelijke

Maatschap Centrum voor Fysiotherapie Harderwijk
H.G. Hofmeester en E. Bouman
Johanniterlaan 3
3841 DS Harderwijk
KvK nummer 08218621

30 september 2021